سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
عضو هیأت علمی 
1384/07/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مجله معارف 
عضو هیأت تحریریه بررسی کننده مقالات 
1385/02/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها 
ارزش یابی اساتید 
1380/07/01 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی اراک 
استاد راهنما و استاد مشاوره 
1383/07/01 
 
راهنمائی و مشاوره 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
استاد راهنما و استاد مشاوره 
1383/07/01 
 
راهنمائی و مشاوره 
همکاری 
دانشگاه تربیت مدرس قم 
استاد مشاور  
1385/07/01 
 
مشاوره و راهنمائی 
همکاری 
حوزه علمیه قم 
استاد مشاوره 
1385/07/01 
 
راهنمائی و مشاوره 
همکاری 
مجله معارف 
عضو هیأت تحریریه ‏ 
1385/01/01 
ادامه دارد 
علمی پژوهشی 
همکاری 
نهاد مقام معظم رهبری در ‏دانشگاهها 
ارزش یابی اساتید 
 
ادامه دارد 
علمی اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
1382/07/01 
 
رشته تخصصی حوزه 
تدریس 
مركز جهانی علوم اسلامی 
مدرس 
1384/07/01 
 
----- 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
1382/07/01 
ادامه دارد 
----- 
تدریس 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
مدرس 
1384/07/01 
ادامه دارد 
-----